Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Při jakých venkovních teplotách jsou schopna pracovat tepelná čerpadla „vzduch-voda“?

Naše tepel­ná čer­pa­dla „vzduch-voda“ jsou schop­na vel­mi efek­tiv­ně pra­co­vat do tep­lo­ty ven­kov­ní­ho vzdu­chu –20 °C v pří­pa­dě, že se jed­ná o otop­nou sou­sta­vu s otop­ný­mi těle­sy. V pří­pa­dě stě­no­vé­ho nebo pod­la­ho­vé­ho vytá­pě­ní je tato tep­lo­ta až –25 °C.

Daší otázky na které známe odpovědi

Výhody tepelných čerpadel

Použití tepelných čerpadel

Technické vlastnosti tepelných čerpadel

Jak si vybrat tepelné čerpadlo

Co je to

Ostatní


Další otázky na které známe odpovědi