Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Co znamená zkratka COP? 

COP = z ang­lic­ké­ho Coef­fi­ci­ent Of Per­for­man­ce. Urču­je účin­nost jed­not­ky tepel­né­ho čer­pa­dla, nebo-li kolik kw tepel­né ener­gie je vyro­be­no opro­ti 1kw doda­né (spo­tře­bo­va­né) ener­gie (např. COP3 zna­me­ná = 1kW dodané/ 3kW vyro­be­né ener­gie). Pro správ­ně uvá­dě­ný údaj, je vel­mi důle­ži­té znát pod­mín­ky při sta­no­ve­ní toho­to para­me­t­ru, pře­de­vším tep­lo­tu ven­kov­ní­ho vzdu­chu, tep­lo­tu top­né vody, pří­kon ven­ti­lá­to­ru, spo­tře­bu ener­gie pro roz­mra­zo­vá­ní atd.).

Jinak bude vychá­zet COP při tep­lo­tě ven­kov­ní­ho vzdu­chu +7 °C a top­né vodě 35 °C (např. i COP 5) a jinak při tep­lo­tě ven­kov­ní­ho vzdu­chu ‑7 °C a top­né vodě 35 °C (COP 2,8), přes­to­že se jed­ná o totéž tepel­né čerpadlo.


Další otázky na které známe odpovědi