Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Mohu tepelné čerpadlo použít ve stávající otopné soustavě? 

Ano, pokud je stá­va­jí­cí otop­ná sou­sta­va schop­na vyto­pit objekt na Vámi poža­do­va­nou tep­lo­tu při vstup­ní tep­lo­tě vody do radi­á­to­rů cca 50 °C. Toto lze nej­lé­pe zjis­tit pozo­ro­vá­ním v zim­ních dnech. Pokud je potře­ba vyš­ší tep­lo­ta pro zacho­vá­ní tepel­né poho­dy v objek­tu je nut­no zvět­šit otop­nou plo­chu radiátorů.


Další otázky na které známe odpovědi