Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Jak požádat o zvýhodněnou sazbu elektrické energie? 

O sazbu pro vytá­pě­ní TČ může­te požá­dat na www.cez.cz, kde si stáh­ne­te potřeb­né for­mu­lá­ře ve for­má­tu PDF. Maji­te­lé tepel­ných čer­pa­del ode­bí­ra­jí elektři­nu pod­le ceno­vě výhod­né saz­by D 57 ( nebo D 56), kdy mají ener­gii k dis­po­zi­ci dva­a­dva­cet hodin den­ně za níz­ký tarif, tedy 2,07 koru­ny za kilowatt­ho­di­nu. Také vyso­ký tarif (zby­lé dvě hodi­ny den­ně) je zde mno­hem levnější.


Další otázky na které známe odpovědi