Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Je v tepelném čerpadle ekologické chladivo? 

Ano. Tepel­ná čer­pa­dla Mitsu­bis­hi pra­cu­jí vždy s eko­lo­gic­ky vhod­ný­mi chla­di­vy R 410A a nově R32 kte­rá neob­sa­hu­jí chlor a nepo­ško­zu­jí ozó­no­vou vrstvu.


Další otázky na které známe odpovědi