Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

O kolik jsou u novostavby pořizovací náklady na tepelné čerpadlo vyšší než na vytápění plynem? 

Pokud bude­me počí­tat s nákla­dy na poří­ze­ní ply­no­vé­ho vytá­pě­ní a to stav­ba ply­no­vé pří­poj­ky, poří­ze­ní kva­lit­ní­ho ply­no­vé­ho kot­le, komín atd…, a porov­ná­me tyto nákla­dy s poři­zo­va­cí typu vzduch/voda, zjis­tí­me, že jsou tyto poři­zo­va­cí nákla­dy vel­mi podob­né, avšak pro­voz­ní nákla­dy na vytá­pě­ní rodin­né­ho domu budou niž­ší ve pro­spěch tepel­né­ho čer­pa­dla o cca 40–50 %.


Další otázky na které známe odpovědi