Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Mohu tepelné čerpadlo použít pro ohřev vody v bazénu? 

Pro ohřev bazé­no­vé vody dopo­ru­ču­je­me pou­žít tepel­ná čer­pa­dla k tomu urče­ná. Bazé­no­vá voda svým che­mic­kým slo­že­ním vyža­du­je pou­ži­tí tita­no­vé­ho výmě­ní­ku a tepel­né čer­pa­dlo, kte­ré efek­tiv­ně pra­cu­je pře­de­vším ve vyš­ších plu­so­vých teplotách.

Tyto spe­ci­ál­ní tepel­ná čer­pa­dla dodá­vá­me pou­ze na objed­náv­ku. V pří­pa­dě Vaše­ho zájmu, nás pro­sím kon­tak­tuj­te.


Další otázky na které známe odpovědi