Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Jak velký jistič budu potřebovat pro tepelné čerpadlo? 

Veli­kost jis­ti­če závi­sí na typu tepel­né­ho čer­pa­dla, jeho pří­ko­nu a pří­ko­nu biva­lent­ní­ho zdro­je (v pří­pa­dě elek­tro­kot­le). Při pou­ži­tí soft­star­té­ru se může sní­žit veli­kost hlav­ní­ho jis­ti­če až o jeden řád. Kon­krét­ní pří­pa­dy kon­zul­tuj­te s doda­va­te­lem nebo mon­táž­ní fir­mou.


Další otázky na které známe odpovědi