Skip to main content

Tepelná čerpadla Mitsubishi 

Zuba­dan, Power Inver­ter a Eco Inverter
Tepel­ná čer­pa­dla Mitsu­bis­hi Zuba­dan, Power Inver­ter a Eco Inver­ter se vyrá­bě­jí v růz­ných výko­no­vých řadách. Vždy vám vybe­re­me to nej­lep­ší řeše­ní, s ohle­dem na vaše potře­by a typ byd­le­ní. Řídí­me se vždy vaši­mi potře­ba­mi, dodr­žo­vá­ním směr­nic a vyda­ný­mi ener­ge­tic­ký­mi štít­ky. Díky tomu vám doká­že­me ušet­řit tisí­ce korun.

Zubadan 

Paten­to­va­ná inver­to­ro­vá tech­no­lo­gie Zuba­dan před­sta­vu­je momen­tál­ně to nej­lep­ší, co je na trhu tepel­ných čer­pa­del typu vzduch/voda k dis­po­zi­ci. Chla­di­vo­vý okruh Zuba­dan se spe­ci­ál­ně říze­ným okru­hem podchla­ze­ní HIC a kom­pre­so­rem s přímým vstři­ko­vá­ním Fla­sh Injecti­on doká­že udr­žet sta­bil­ní pod­mín­ky pro­vo­zu i při vel­mi níz­kých ven­kov­ních tep­lo­tách. Díky tomu sys­tém nabí­zí maxi­mál­ní top­ný výkon při ven­kov­ních tep­lo­tách až –15 °C. Spo­leh­li­vý a úspor­ný pro­voz doká­že tepel­né čer­pa­dlo Zuba­dan zajis­tit i při ven­kov­ních tep­lo­tách až –28 °C. To zna­me­ná, že díky tech­no­lo­gii Zuba­dan je jaké­ko­li nad­di­men­zo­vá­ní zaří­ze­ní ve sna­ze zajis­tit si spo­leh­li­vý pro­voz vytá­pě­ní napros­to zbytečné.

Díky vyš­ší tep­lo­tě 60 °C na výstu­pu dosa­hu­jí tepel­ná čer­pa­dla Mitsu­bis­hi vzduch/voda s vnitř­ní jed­not­kou Eco­dan a inver­to­rem Zuba­dan vyni­ka­jí­cích hod­not účin­nos­ti i se stá­va­jí­cí­mi radi­á­to­ry. Pro­to jsou sys­témy Zuba­dan v  seg­men­tu moder­ni­za­ce nej­vý­hod­něj­ší vol­bou. Inver­to­ry Zuba­dan zajiš­ťu­jí špič­ko­vý výkon a účin­nost v celém roz­sa­hu využití.

extrém­ní spo­leh­li­vos­ti sys­té­mů Zuba­dan při­spí­vá také opti­ma­li­zo­va­ná cha­rak­te­ris­ti­ka odmra­zo­vá­ní. Za tím­to úče­lem jsou díky inte­li­gent­ní logi­ce sklou­be­ny růz­né para­me­t­ry, jako je ven­kov­ní tep­lo­ta, tep­lo­ta na povrchu výpar­ní­ku, doba cho­du a trvá­ní pro­ce­su odmra­zo­vá­ní. Jed­not­ka tak doká­že pra­co­vat v nepří­z­ni­vých pod­mín­kách maxi­mál­ní mož­nou dobu, než bude muset odmra­zo­vat. Pro­dlou­že­ný inter­val až 150 minut a doba odmra­zo­vá­ní 3 minu­ty pat­ří k abso­lut­ní špič­ce v obo­ru.


Power Inverter 

Ven­kov­ní jed­not­ky řady Power Inver­ter jsou spe­ci­ál­ně kon­stru­o­vá­ny pro pou­ži­tí jako tepel­ná čer­pa­dla až do ven­kov­ní tep­lo­ty – 25 °C. Až do ven­kov­ní tep­lo­ty – 7 °C nabí­ze­jí maxi­mál­ní tep­lo­tu na výstu­pu 60 °C a do – 15 °C maxi­mál­ní tep­lo­tu na výstu­pu 55 °C, což zajiš­ťu­je doko­na­lý tepel­ný kom­fort. Spe­ci­ál­ní modul Power Rece­i­ver pro podchla­ze­ní chla­di­va v kom­bi­na­ci se dvě­ma samo­stat­ně regu­lo­va­tel­ný­mi expanz­ní­mi ven­ti­ly dosa­hu­je opti­mál­ní­ho top­né­ho výko­nu při obzvláš­tě hos­po­dár­ném pro­vo­zu i v nepří­z­ni­vých pod­mín­kách. Typic­kou oblast pou­ži­tí modu­lů Power Inver­ter před­sta­vu­jí novostav­by, ale i stá­va­jí­cí budo­vy s dobrou tepel­nou izo­la­cí a pod­la­ho­vým topením.
  • PUD-SWM60VAA, výkon 6kW
  • PUD-SWM80YAA, výkon 8kW
  • PUD-SWM100YAA, výkon 10kW
  • PUD-SWM120YAA, výkon 12kW

Eco Inverter 

Ven­kov­ní jed­not­ky Eco Inver­ter lze kom­bi­no­vat s hyd­ro­mo­du­ly se zásob­ní­kem tep­lé vody i bez něj. Pod­le vari­an­ty hydromodu­lu lze pak vyu­žít samot­né vytá­pě­ní nebo kom­bi­no­va­ný pro­voz vytá­pě­ní a chla­ze­ní. Garan­to­va­ný roz­sah pou­ži­tí ven­kov­ní jed­not­ky, obzvláš­tě vhod­né pro níz­ko­ener­ge­tic­ké domy, je –20 až +35 °C. Při pou­ži­tí vel­ké­ho tepel­né­ho výmě­ní­ku a opti­ma­li­zo­va­né­ho říze­ní inver­to­rem lze na výstu­pu dosa­ho­vat tep­lot až 60 °C. Před­pl­ně­né množ­ství chla­di­va R32 bylo sní­že­no na pou­hých 1,2 kg, což při­tom stá­le umož­ňu­je dél­ku chla­di­va 10 m bez nut­nos­ti jej dopl­ňo­vat. Tím se šet­ří život­ní prostředí.
  • SUZ-SWM40VA, výkon 4kW
  • SUZ-SWM60VA, výkon 5kW
  • SUZ-SWM80VA, výkon 6,5kW