Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Jaké jsou nároky na umístění venkovní jednotky u tepelného čerpadla „vzduch-voda“?

Ven­kov­ní jed­not­ka se insta­lu­je v blíz­kos­ti vytá­pě­né­ho objek­tu na vol­ném pro­stran­ství. Umís­tě­ní musí zajis­tit vol­né prou­dě­ní vzdu­chu. Dále musí být zajiš­těn odvod vody kon­den­zu­jí­cí nebo vymr­zá­va­jí­cí na výpar­ní­ku, kte­rá z něj vol­ně sté­ká při odtá­vá­ní námra­zy. Tech­nic­ky se ven­kov­ní jed­not­ka umís­ťu­je na beto­no­vý pod­sta­vec a její vzdá­le­nost od vnitř­ní jed­not­ky se dopo­ru­ču­je do 7 met­rů, měře­no po dél­ce chla­di­vo­vé­ho potru­bí. Jiné pří­pa­dy je tře­ba kon­zul­to­vat s doda­va­te­lem. Umís­tě­ní ven­kov­ní jed­not­ky navrh­ne auto­ri­zo­va­ná mon­táž­ní fir­ma.


Další otázky na které známe odpovědi