Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Jak mám porovnat nabídky firem? 

Při výbě­ru výrob­ku je nej­dů­le­ži­těj­ší, abychom porov­ná­va­li jed­not­li­vé para­me­t­ry při stej­ných pro­voz­ních pod­mín­kách. Při roz­ho­do­vá­ní nám pomů­že ener­ge­tic­ký ští­tek, kte­rý je sou­čás­tí kaž­dé­ho tepel­né­ho čer­pa­dla. Je zde vidět jeho ener­ge­tic­ká účin­nost (A+, A++ atd..) vzta­že­nou pro učri­tou tep­lo­tu top­né vody. Fir­ma může uvá­dět, že Vám bude insta­lo­vat tepel­né čer­pa­dlo s výko­nem 16kW, ale na ene­re­tic­kém štít­ku uvi­dí­te, že aby spl­ňo­va­lo účin­nost aspoň A++ jeho oprav­do­vý výkon je jen 11kW.

Je také potře­ba dbát na to, aby tepel­né čer­pa­dlo pra­co­va­lo ješ­tě i při níz­kých tep­lo­tách vzdu­chu. Na trhu je spous­ta firem nabí­ze­jí­cích kli­ma­ti­za­ce jako tepel­ná čer­pa­dla s růz­ný­mi tech­no­lo­gi­e­mi říze­ní výko­nu, ale když ten­to výkon potře­bu­je­te, tak tam už vlast­ně není. Tato zaří­ze­ní totiž pra­cu­jí účin­ně pou­ze do cca –5 °C, pak jejich výkon prud­ce kle­sá. Nejsou totiž urče­na pro vytápění.


Další otázky na které známe odpovědi