Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Jaká je hlučnost tepelného čerpadla? 

Hluč­nost tepel­né­ho čer­pa­dla se dá při­rov­nat k hluč­nos­ti vět­ší mraz­nič­ky. Hod­no­ty hluč­nos­ti lze zís­kat u výrob­ce tepel­ných čer­pa­del. Solid­ní pro­dej­ci umož­ňu­jí zájem­cům poslech­nout si refe­renč­ní tepel­ná čer­pa­dla za provozu.


Další otázky na které známe odpovědi