Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Je nutné pro tepelné čerpadlo pořídit akumulační nádrž? 

Pou­ži­tí aku­mu­lač­ní nádr­že není nut­né. Pou­ží­vá se pou­ze v pří­pa­dě, kdy nemá otop­ná sou­sta­va dosta­teč­ný objem vody nebo teh­dy, jsou-li otop­ná těle­sa osa­ze­na ter­mosta­tic­ký­mi hlavicemi.


Další otázky na které známe odpovědi