Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Je možno použít plynový kotel jako doplňkový zdroj tepla? 

Ano. Jeho zapo­je­ní do vytá­pě­cí­ho sys­té­mu s tepel­ným čer­pa­dlem je však nut­no kon­zul­to­vat s doda­va­te­lem tepel­né­ho čer­pa­dla.


Další otázky na které známe odpovědi