Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Co je to split systém? 

Také se mu říká děle­ný sys­tém. Je to z důvo­du, že tepel­né čer­pa­dlo je roz­dě­le­no na dvě čás­ti a to vněj­ší jed­not­ku a vnitř­ní jed­not­ku. Ve vněj­ší jed­not­ce je kom­pre­sor, ven­ti­lá­tor a výpar­ník. Z této jed­not­ky je hor­ké chla­di­vo vede­no mědě­ným potrubím do vnitř­ní čás­ti, kde je tepel­ný výmě­ník, biva­lent­ní zdroj, obě­ho­vé čer­pa­dlo a dal­ší regu­la­ce. Nej­vět­ší výho­dou těch­to split sys­té­mů je že veš­ke­rý hluk z kom­pre­so­ru a ven­ti­lá­to­ru zůstá­vá vně objek­tu, dále zde odpa­dá pro­blém se zamr­zá­ním top­né vody jako u jiných systémů.


Další otázky na které známe odpovědi