Skip to main content

Tepelná čerpadla Mitsubishi Eco Inverter 

Ven­kov­ní jed­not­ky Eco Inver­ter lze kom­bi­no­vat s hyd­ro­mo­du­ly se zásob­ní­kem tep­lé vody i bez něj. Pod­le vari­an­ty hyd­ro­mo­du­lu lze pak vyu­žít samot­né vytá­pě­ní nebo kom­bi­no­va­ný pro­voz vytá­pě­ní a chla­ze­ní. Garan­to­va­ný roz­sah pou­ži­tí ven­kov­ní jed­not­ky, obzvláš­tě vhod­né pro níz­ko­ener­ge­tic­ké domy, je –20 až +35 °C.