Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Proč si pořídit tepelné čerpadlo jako zdroj vytápění? 

Tepel­né čer­pa­dlo je a vždy bude nej­lev­něj­ším způ­so­bem vytá­pě­ní elek­tric­kou ener­gií. Při nesrov­na­tel­ně vyš­ším kom­for­tu jsou pro­voz­ní nákla­dy srov­na­tel­né s tope­ním dře­vem, pro­to­že tepel­ná čer­pa­dla pra­cu­jí zce­la auto­ma­tic­ky. Roč­ní pro­voz­ní nákla­dy na vytá­pě­ní se po insta­la­ci tepel­né­ho čer­pa­dla sní­ží o 50 až 70% opro­ti pou­ži­tí zem­ní­ho ply­nu nebo pří­mo­top­né­ho čí aku­mu­lač­ní­ho vytápění.

Při pro­vo­zu nevzni­ka­jí žád­né exha­la­ce, zdroj je šetr­ný k život­ní­mu pro­stře­dí. Nehro­zí tedy zatí­že­ní toho­to způ­so­bu vytá­pě­ní eko­lo­gic­kou daní, jak se zamýš­lí u tuhých paliv a ply­nu. Obvyk­lá doba návrat­nos­ti inves­ti­ce je cca 5 – 7 let. Vyš­ší poři­zo­va­cí nákla­dy jsou kom­pen­zo­vá­ny níz­ký­mi pro­voz­ní­mi nákla­dy. Bude­te nezá­vis­lí na cenách ener­gií, jaké­ko­liv zdra­žo­vá­ní se vás dotkne pou­ze mini­mál­ně, pří­má spo­tře­ba ener­gie je vel­mi níz­ká, tep­lo je čer­pá­no zdar­ma z pří­ro­dy. Po uve­de­ní tepel­né­ho čer­pa­dla do pro­vo­zu při­dě­lí roz­vod­né spo­leč­nos­ti vel­mi výhod­nou dvou­ta­rif­ní sazbu dodáv­ky elek­tric­ké ener­gie nejen pro zdroj vytá­pě­ní, ale pro všech­ny elek­tric­ké spo­tře­bi­če v domácnosti.

Kom­fort­ní a bez­ob­služ­ný pro­voz zajis­tí tepel­nou poho­du v daném objek­tu. Pro­voz tepel­né­ho čer­pa­dla je zce­la bez­peč­ný, nehro­zí výbuch, vzní­ce­ní nebo otra­va oxi­dem uhelnatým.


Další otázky na které známe odpovědi