Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Co je to sazba D57? 

D57d je zvý­hod­ně­ná saz­ba za elek­tric­kou ener­gii, kte­rá se při­zná­vá domác­nos­tem vytá­pě­ným tepel­ným čer­pa­dlem. Hlav­ní výho­dou této saz­by je níz­ká cena po dobu 20 hodin den­ně pro všech­ny spo­tře­bi­če ve Vaší domácnosti.


Další otázky na které známe odpovědi