Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Jaká je životnost tepelných čerpadel? 

Srd­cem tepel­né­ho čer­pa­dla je kom­pre­sor. Ten je záro­veň nej­ví­ce namá­ha­nou čás­tí a jeho život­nost se udá­vá kolem 20 let. Pak lze pro­vést gene­rál­ní opra­vu chla­dí­cí­ho okru­hu a pro­vo­zo­vat zaří­ze­ní dál. Obec­ně život­nost tepel­né­ho čer­pa­dla závi­sí na míst­ních kli­ma­tic­kých a pro­voz­ních pod­mín­kách a kva­li­tě pro­ve­de­né instalace.


Další otázky na které známe odpovědi