Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Na co si dát při výběru tepelného čerpadla pozor? 

Důle­ži­té je porov­ná­ní para­me­t­rů při stej­ných pra­cov­ních pod­mín­kách (top­ný fak­tor, výkon…), dále je potře­ba ově­řit zda je v ceně zahr­nu­to vše co je potře­ba pro insta­la­ci (regu­la­ce, biva­lent­ní zdroj, elek­tro­roz­vaděč, zásob­ník pro tep­lou užit­ko­vou vodu, aku­mu­lač­ní nádrž, zpro­voz­ně­ní tepel­né­ho čer­pa­dla). Zda jsou pou­ži­ty kva­lit­ní kom­po­nen­ty, znač­ko­vý kom­pre­sor, nere­zo­vý des­ko­vý výmě­ník, kva­lit­ní znač­ko­vé obě­ho­vé čer­pa­dlo apod…


Další otázky na které známe odpovědi