Skip to main content

Tepelná čerpadla Mitsubishi Zubadan 

Paten­to­va­ná inver­to­ro­vá tech­no­lo­gie Zuba­dan před­sta­vu­je momen­tál­ně to nej­lep­ší, co je na trhu tepel­ných čer­pa­del typu vzduch/voda k dis­po­zi­ci. Chla­di­vo­vý okruh Zuba­dan se spe­ci­ál­ně říze­ným okru­hem podchla­ze­ní HIC a kom­pre­so­rem s přímým vstři­ko­vá­ním Fla­sh Injecti­on doká­že udr­žet sta­bil­ní pod­mín­ky pro­vo­zu i při vel­mi níz­kých ven­kov­ních teplotách.