Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Výhody tepelných čerpadel 

Proč si poří­dit tepel­né čer­pa­dlo jako zdroj vytápění?

Tepel­né čer­pa­dlo je a vždy bude nej­lev­něj­ším způ­so­bem vytá­pě­ní elek­tric­kou ener­gií. Při nesrov­na­tel­ně vyš­ším kom­for­tu jsou pro­voz­ní nákla­dy srov­na­tel­né s tope­ním dře­vem, pro­to­že tepel­ná čer­pa­dla pra­cu­jí zce­la auto­ma­tic­ky. Roč­ní pro­voz­ní nákla­dy na vytá­pě­ní se po insta­la­ci tepel­né­ho čer­pa­dla sní­ží o 50 až 70% opro­ti pou­ži­tí zem­ní­ho ply­nu nebo pří­mo­top­né­ho čí aku­mu­lač­ní­ho vytápění.

Při pro­vo­zu nevzni­ka­jí žád­né exha­la­ce, zdroj je šetr­ný k život­ní­mu pro­stře­dí. Nehro­zí tedy zatí­že­ní toho­to způ­so­bu vytá­pě­ní eko­lo­gic­kou daní, jak se zamýš­lí u tuhých paliv a ply­nu. Obvyk­lá doba návrat­nos­ti inves­ti­ce je cca 5 – 7 let. Vyš­ší poři­zo­va­cí nákla­dy jsou kom­pen­zo­vá­ny níz­ký­mi pro­voz­ní­mi nákla­dy. Bude­te nezá­vis­lí na cenách ener­gií, jaké­ko­liv zdra­žo­vá­ní se vás dotkne pou­ze mini­mál­ně, pří­má spo­tře­ba ener­gie je vel­mi níz­ká, tep­lo je čer­pá­no zdar­ma z pří­ro­dy. Po uve­de­ní tepel­né­ho čer­pa­dla do pro­vo­zu při­dě­lí roz­vod­né spo­leč­nos­ti vel­mi výhod­nou dvou­ta­rif­ní sazbu dodáv­ky elek­tric­ké ener­gie nejen pro zdroj vytá­pě­ní, ale pro všech­ny elek­tric­ké spo­tře­bi­če v domácnosti.

Kom­fort­ní a bez­ob­služ­ný pro­voz zajis­tí tepel­nou poho­du v daném objek­tu. Pro­voz tepel­né­ho čer­pa­dla je zce­la bez­peč­ný, nehro­zí výbuch, vzní­ce­ní nebo otra­va oxi­dem uhelnatým.

O kolik jsou u novostav­by poři­zo­va­cí nákla­dy na tepel­né čer­pa­dlo vyš­ší než na vytá­pě­ní plynem?

Pokud bude­me počí­tat s nákla­dy na poří­ze­ní ply­no­vé­ho vytá­pě­ní a to stav­ba ply­no­vé pří­poj­ky, poří­ze­ní kva­lit­ní­ho ply­no­vé­ho kot­le, komín atd…, a porov­ná­me tyto nákla­dy s poři­zo­va­cí typu vzduch/voda, zjis­tí­me, že jsou tyto poři­zo­va­cí nákla­dy vel­mi podob­né, avšak pro­voz­ní nákla­dy na vytá­pě­ní rodin­né­ho domu budou niž­ší ve pro­spěch tepel­né­ho čer­pa­dla o cca 40–50 %.

Jaká bude úspo­ra pro­voz­ních nákla­dů u star­ší­ho domu při pře­cho­du z ply­nu na tepel­né čer­pa­dlo a za jak dlou­ho se mi inves­ti­ce vrátí?

Obec­ně pla­tí, že je tepel­né čer­pa­dlo je schop­né ušet­řit 40–50 % pro­voz­ních nákla­dů na vytá­pě­ní opro­ti ply­nu. Dal­ší výho­dou je, že v pří­pa­dě vytá­pě­ní tepel­ným čer­pa­dlem zís­kám od ener­ge­ti­ky výhod­nou sazbu D56d (ČEZ), kte­rou budu vyu­ží­vat také pro zby­tek domác­nos­ti a kte­rá mi ušet­ří téměř polo­vi­nu nyněj­ších pro­voz­ních nákla­dů za sví­ce­ní, ohřev TuV, vaře­ní, pra­ní atd…

Co se týče návrat­nos­ti poři­zo­va­cích nákla­dů, pla­tí, že čím je vyš­ší spo­tře­ba tep­la v domác­nos­ti, tím je návrat­nost rych­lej­ší. To zna­me­ná, že poři­zo­va­cí nákla­dy na tepel­né čer­pa­dlo u domu s tepel­nou ztrá­tou 15 kW se vátí rych­le­ji než u domu se ztrá­tou 6 kW.

Použití tepelných čerpadel 

Mohu tepel­né čer­pa­dlo pou­žít ve stá­va­jí­cí otop­né soustavě?

Ano, pokud je stá­va­jí­cí otop­ná sou­sta­va schop­na vyto­pit objekt na Vámi poža­do­va­nou tep­lo­tu při vstup­ní tep­lo­tě vody do radi­á­to­rů cca 50 °C. Toto lze nej­lé­pe zjis­tit pozo­ro­vá­ním v zim­ních dnech. Pokud je potře­ba vyš­ší tep­lo­ta pro zacho­vá­ní tepel­né poho­dy v objek­tu je nut­no zvět­šit otop­nou plo­chu radiátorů.

Mohu tepel­né čer­pa­dlo pou­žít pro ohřev vody v bazénu?

Pro ohřev bazé­no­vé vody dopo­ru­ču­je­me pou­žít tepel­ná čer­pa­dla k tomu urče­ná. Bazé­no­vá voda svým che­mic­kým slo­že­ním vyža­du­je pou­ži­tí tita­no­vé­ho výmě­ní­ku a tepel­né čer­pa­dlo, kte­ré efek­tiv­ně pra­cu­je pře­de­vším ve vyš­ších plu­so­vých teplotách.

Tyto spe­ci­ál­ní tepel­ná čer­pa­dla dodá­vá­me pou­ze na objed­náv­ku. V pří­pa­dě Vaše­ho zájmu, nás pro­sím kon­tak­tuj­te.

Je tepel­né čer­pa­dlo vhod­něj­ší pro radi­á­to­ry nebo pro pod­la­ho­vé vytápění?

Tepel­né čer­pa­dlo je vhod­né pro oba sys­témy. Jeli­kož v pod­la­ho­vém vytá­pě­ní pra­cu­je­me s níz­ký­mi tep­lo­ta­mi top­né vody je ten­to druh vytá­pě­ní o něco efek­tiv­něj­ší než tope­ní do radiátorů.

Je nut­né pro tepel­né čer­pa­dlo poří­dit aku­mu­lač­ní nádrž?

Pou­ži­tí aku­mu­lač­ní nádr­že není nut­né. Pou­ží­vá se pou­ze v pří­pa­dě, kdy nemá otop­ná sou­sta­va dosta­teč­ný objem vody nebo teh­dy, jsou-li otop­ná těle­sa osa­ze­na ter­mosta­tic­ký­mi hlavicemi.

Je mož­no pou­žít ply­no­vý kotel jako doplň­ko­vý zdroj tepla?

Ano. Jeho zapo­je­ní do vytá­pě­cí­ho sys­té­mu s tepel­ným čer­pa­dlem je však nut­no kon­zul­to­vat s doda­va­te­lem tepel­né­ho čer­pa­dla.

Hodí se tepel­né čer­pa­dlo pro můj otop­ný systém?

Tepel­né čer­pa­dlo se hodí pro top­ný sys­tém, kte­rý vysta­čí s tep­lo­tou top­né vody do 55 °C. Pro top­ný sys­tém, kte­rý je dimen­zo­ván na vyš­ší tep­lo­tu top­né vody může­me také pou­žít tepel­né čer­pa­dlo, je však nut­né počí­tat s tím , že se bude tep­lo­ta top­né vody dohří­vat pomo­cí biva­lent­ní­ho zdro­je a úspo­ra nebu­de tak vyso­ká, jako u sys­té­mu s niž­ší tep­lo­tou top­né vody.

Technické vlastnosti tepelných čerpadel 

Při jakých ven­kov­ních tep­lo­tách jsou schop­na pra­co­vat tepel­ná čer­pa­dla „vzduch-voda“?

Naše tepel­ná čer­pa­dla „vzduch-voda“ jsou schop­na vel­mi efek­tiv­ně pra­co­vat do tep­lo­ty ven­kov­ní­ho vzdu­chu –20 °C v pří­pa­dě, že se jed­ná o otop­nou sou­sta­vu s otop­ný­mi těle­sy. V pří­pa­dě stě­no­vé­ho nebo pod­la­ho­vé­ho vytá­pě­ní je tato tep­lo­ta až –25 °C.

Daší otázky na které známe odpovědi

Výhody tepelných čerpadel

Použití tepelných čerpadel

Technické vlastnosti tepelných čerpadel

Jak si vybrat tepelné čerpadlo

Co je to

Ostatní

Je v tepel­ném čer­pa­dle eko­lo­gic­ké chladivo?

Ano. Tepel­ná čer­pa­dla Mitsu­bis­hi pra­cu­jí vždy s eko­lo­gic­ky vhod­ný­mi chla­di­vy R 410A a nově R32 kte­rá neob­sa­hu­jí chlor a nepo­ško­zu­jí ozó­no­vou vrstvu.

Jaké jsou náro­ky na umís­tě­ní ven­kov­ní jed­not­ky u tepel­né­ho čer­pa­dla „vzduch-voda“?

Ven­kov­ní jed­not­ka se insta­lu­je v blíz­kos­ti vytá­pě­né­ho objek­tu na vol­ném pro­stran­ství. Umís­tě­ní musí zajis­tit vol­né prou­dě­ní vzdu­chu. Dále musí být zajiš­těn odvod vody kon­den­zu­jí­cí nebo vymr­zá­va­jí­cí na výpar­ní­ku, kte­rá z něj vol­ně sté­ká při odtá­vá­ní námra­zy. Tech­nic­ky se ven­kov­ní jed­not­ka umís­ťu­je na beto­no­vý pod­sta­vec a její vzdá­le­nost od vnitř­ní jed­not­ky se dopo­ru­ču­je do 7 met­rů, měře­no po dél­ce chla­di­vo­vé­ho potru­bí. Jiné pří­pa­dy je tře­ba kon­zul­to­vat s doda­va­te­lem. Umís­tě­ní ven­kov­ní jed­not­ky navrh­ne auto­ri­zo­va­ná mon­táž­ní fir­ma.

Jaká je život­nost tepel­ných čerpadel?

Srd­cem tepel­né­ho čer­pa­dla je kom­pre­sor. Ten je záro­veň nej­ví­ce namá­ha­nou čás­tí a jeho život­nost se udá­vá kolem 20 let. Pak lze pro­vést gene­rál­ní opra­vu chla­dí­cí­ho okru­hu a pro­vo­zo­vat zaří­ze­ní dál. Obec­ně život­nost tepel­né­ho čer­pa­dla závi­sí na míst­ních kli­ma­tic­kých a pro­voz­ních pod­mín­kách a kva­li­tě pro­ve­de­né instalace.

Jaká je hluč­nost tepel­né­ho čerpadla?

Hluč­nost tepel­né­ho čer­pa­dla se dá při­rov­nat k hluč­nos­ti vět­ší mraz­nič­ky. Hod­no­ty hluč­nos­ti lze zís­kat u výrob­ce tepel­ných čer­pa­del. Solid­ní pro­dej­ci umož­ňu­jí zájem­cům poslech­nout si refe­renč­ní tepel­ná čer­pa­dla za provozu.

Jak vel­ký jis­tič budu potře­bo­vat pro tepel­né čerpadlo?

Veli­kost jis­ti­če závi­sí na typu tepel­né­ho čer­pa­dla, jeho pří­ko­nu a pří­ko­nu biva­lent­ní­ho zdro­je (v pří­pa­dě elek­tro­kot­le). Při pou­ži­tí soft­star­té­ru se může sní­žit veli­kost hlav­ní­ho jis­ti­če až o jeden řád. Kon­krét­ní pří­pa­dy kon­zul­tuj­te s doda­va­te­lem nebo mon­táž­ní fir­mou.

Jak si vybrat tepelné čerpadlo 

Na co si dát při výbě­ru tepel­né­ho čer­pa­dla pozor?

Důle­ži­té je porov­ná­ní para­me­t­rů při stej­ných pra­cov­ních pod­mín­kách (top­ný fak­tor, výkon…), dále je potře­ba ově­řit zda je v ceně zahr­nu­to vše co je potře­ba pro insta­la­ci (regu­la­ce, biva­lent­ní zdroj, elek­tro­roz­vaděč, zásob­ník pro tep­lou užit­ko­vou vodu, aku­mu­lač­ní nádrž, zpro­voz­ně­ní tepel­né­ho čer­pa­dla). Zda jsou pou­ži­ty kva­lit­ní kom­po­nen­ty, znač­ko­vý kom­pre­sor, nere­zo­vý des­ko­vý výmě­ník, kva­lit­ní znač­ko­vé obě­ho­vé čer­pa­dlo apod…

Jak mám porov­nat nabíd­ky firem?

Při výbě­ru výrob­ku je nej­dů­le­ži­těj­ší, abychom porov­ná­va­li jed­not­li­vé para­me­t­ry při stej­ných pro­voz­ních pod­mín­kách. Při roz­ho­do­vá­ní nám pomů­že ener­ge­tic­ký ští­tek, kte­rý je sou­čás­tí kaž­dé­ho tepel­né­ho čer­pa­dla. Je zde vidět jeho ener­ge­tic­ká účin­nost (A+, A++ atd..) vzta­že­nou pro učri­tou tep­lo­tu top­né vody. Fir­ma může uvá­dět, že Vám bude insta­lo­vat tepel­né čer­pa­dlo s výko­nem 16kW, ale na ene­re­tic­kém štít­ku uvi­dí­te, že aby spl­ňo­va­lo účin­nost aspoň A++ jeho oprav­do­vý výkon je jen 11kW.

Je také potře­ba dbát na to, aby tepel­né čer­pa­dlo pra­co­va­lo ješ­tě i při níz­kých tep­lo­tách vzdu­chu. Na trhu je spous­ta firem nabí­ze­jí­cích kli­ma­ti­za­ce jako tepel­ná čer­pa­dla s růz­ný­mi tech­no­lo­gi­e­mi říze­ní výko­nu, ale když ten­to výkon potře­bu­je­te, tak tam už vlast­ně není. Tato zaří­ze­ní totiž pra­cu­jí účin­ně pou­ze do cca –5 °C, pak jejich výkon prud­ce kle­sá. Nejsou totiž urče­na pro vytápění.

Co je to 

Co zna­me­ná zkrat­ka COP?

COP = z ang­lic­ké­ho Coef­fi­ci­ent Of Per­for­man­ce. Urču­je účin­nost jed­not­ky tepel­né­ho čer­pa­dla, nebo-li kolik kw tepel­né ener­gie je vyro­be­no opro­ti 1kw doda­né (spo­tře­bo­va­né) ener­gie (např. COP3 zna­me­ná = 1kW dodané/ 3kW vyro­be­né ener­gie). Pro správ­ně uvá­dě­ný údaj, je vel­mi důle­ži­té znát pod­mín­ky při sta­no­ve­ní toho­to para­me­t­ru, pře­de­vším tep­lo­tu ven­kov­ní­ho vzdu­chu, tep­lo­tu top­né vody, pří­kon ven­ti­lá­to­ru, spo­tře­bu ener­gie pro roz­mra­zo­vá­ní atd.).

Jinak bude vychá­zet COP při tep­lo­tě ven­kov­ní­ho vzdu­chu +7 °C a top­né vodě 35 °C (např. i COP 5) a jinak při tep­lo­tě ven­kov­ní­ho vzdu­chu ‑7 °C a top­né vodě 35 °C (COP 2,8), přes­to­že se jed­ná o totéž tepel­né čerpadlo.

Co je to top­ný faktor?

Výkon tepel­né­ho čer­pa­dla je dán souč­tem ener­gie ode­bra­né z okol­ní­ho pro­stře­dí a elek­tric­ké ener­gie doda­né pro pohon kom­pre­so­ru. Roz­díl mezi ener­gií doda­nou a zís­ka­nou udá­vá tak­zva­ný top­ný fak­tor. U tepel­ných čer­pa­del se jeho hod­no­ta pohy­bu­je v pomě­ru mezi dvě­ma a půl až čtyř­mi jed­not­ka­mi zís­ka­né ener­gie ku jed­né doda­né. Samo­zřej­mě pla­tí, že čím je čís­lo vět­ší, tím je pro­voz tepel­né­ho čer­pa­dla efek­tiv­něj­ší a tím více šetříte.

Kde se tedy vzal poměr jed­na ku třem? Pro lep­ší porov­ná­ní se uvá­dí u jed­not­li­vých čer­pa­del prů­měr­ný top­ný fak­tor. A to je prá­vě ona troj­ka. V tep­lém létě bývá top­ný fak­tor vyš­ší. Vodu tak ohří­vá­me vel­mi lev­ně. Nao­pak během mra­zi­vých dnů se zhor­šu­je a napří­klad u někte­rých čer­pa­del dosa­hu­je pomě­ru jed­na ku dvěma.

Při vyso­kých mra­zech kolem mínus dva­ce­ti stup­ňů vytá­pě­ní zajiš­ťu­je náhrad­ním zdroj, zpra­vi­dla elek­tro­ko­tel, kte­rý bývá sou­čás­tí čer­pa­dla. Obdo­bí, kdy se topí pou­ze elek­tro­kot­lem ale bývá v Čes­ké repub­li­ce vel­mi krát­ké, počí­tá se pou­ze na dny a na cel­ko­vých nákla­dech se podí­lí jen jed­nou dese­ti­nou. Navíc i v tom­to obdo­bí člo­věk vyu­ží­vá zvý­hod­ně­né saz­by elek­tric­ké ener­gie.

Co je to split systém?

Také se mu říká děle­ný sys­tém. Je to z důvo­du, že tepel­né čer­pa­dlo je roz­dě­le­no na dvě čás­ti a to vněj­ší jed­not­ku a vnitř­ní jed­not­ku. Ve vněj­ší jed­not­ce je kom­pre­sor, ven­ti­lá­tor a výpar­ník. Z této jed­not­ky je hor­ké chla­di­vo vede­no mědě­ným potrubím do vnitř­ní čás­ti, kde je tepel­ný výmě­ník, biva­lent­ní zdroj, obě­ho­vé čer­pa­dlo a dal­ší regu­la­ce. Nej­vět­ší výho­dou těch­to split sys­té­mů je že veš­ke­rý hluk z kom­pre­so­ru a ven­ti­lá­to­ru zůstá­vá vně objek­tu, dále zde odpa­dá pro­blém se zamr­zá­ním top­né vody jako u jiných systémů.

Co je to saz­ba D57?

D57d je zvý­hod­ně­ná saz­ba za elek­tric­kou ener­gii, kte­rá se při­zná­vá domác­nos­tem vytá­pě­ným tepel­ným čer­pa­dlem. Hlav­ní výho­dou této saz­by je níz­ká cena po dobu 20 hodin den­ně pro všech­ny spo­tře­bi­če ve Vaší domácnosti.

Co je to biva­lent­ní zdroj?

Tepel­né čer­pa­dlo vyu­ží­vá obno­vi­tel­nou ener­gii okol­ní­ho vzdu­chu. Při niž­ších ven­kov­ních tep­lo­tách top­ný výkon kle­sá, pro­to je vhod­né dopl­nit tepel­né čer­pa­dlo dru­hým zdro­jem tep­la (např. elek­tro­ko­tel, plyn).

Ostatní 

Jak požá­dat o zvý­hod­ně­nou sazbu elek­tric­ké energie?

O sazbu pro vytá­pě­ní TČ může­te požá­dat na www.cez.cz, kde si stáh­ne­te potřeb­né for­mu­lá­ře ve for­má­tu PDF. Maji­te­lé tepel­ných čer­pa­del ode­bí­ra­jí elektři­nu pod­le ceno­vě výhod­né saz­by D 57 ( nebo D 56), kdy mají ener­gii k dis­po­zi­ci dva­a­dva­cet hodin den­ně za níz­ký tarif, tedy 2,07 koru­ny za kilowatt­ho­di­nu. Také vyso­ký tarif (zby­lé dvě hodi­ny den­ně) je zde mno­hem levnější.