Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Co je to bivalentní zdroj? 

Tepel­né čer­pa­dlo vyu­ží­vá obno­vi­tel­nou ener­gii okol­ní­ho vzdu­chu. Při niž­ších ven­kov­ních tep­lo­tách top­ný výkon kle­sá, pro­to je vhod­né dopl­nit tepel­né čer­pa­dlo dru­hým zdro­jem tep­la (např. elek­tro­ko­tel, plyn).


Další otázky na které známe odpovědi