Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Jaká bude úspora provozních nákladů u staršího domu při přechodu z plynu na tepelné čerpadlo a za jak dlouho se mi investice vrátí? 

Obec­ně pla­tí, že je tepel­né čer­pa­dlo je schop­né ušet­řit 40–50 % pro­voz­ních nákla­dů na vytá­pě­ní opro­ti ply­nu. Dal­ší výho­dou je, že v pří­pa­dě vytá­pě­ní tepel­ným čer­pa­dlem zís­kám od ener­ge­ti­ky výhod­nou sazbu D56d (ČEZ), kte­rou budu vyu­ží­vat také pro zby­tek domác­nos­ti a kte­rá mi ušet­ří téměř polo­vi­nu nyněj­ších pro­voz­ních nákla­dů za sví­ce­ní, ohřev TuV, vaře­ní, pra­ní atd…

Co se týče návrat­nos­ti poři­zo­va­cích nákla­dů, pla­tí, že čím je vyš­ší spo­tře­ba tep­la v domác­nos­ti, tím je návrat­nost rych­lej­ší. To zna­me­ná, že poři­zo­va­cí nákla­dy na tepel­né čer­pa­dlo u domu s tepel­nou ztrá­tou 15 kW se vátí rych­le­ji než u domu se ztrá­tou 6 kW.


Další otázky na které známe odpovědi