Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Co je to topný faktor? 

Výkon tepel­né­ho čer­pa­dla je dán souč­tem ener­gie ode­bra­né z okol­ní­ho pro­stře­dí a elek­tric­ké ener­gie doda­né pro pohon kom­pre­so­ru. Roz­díl mezi ener­gií doda­nou a zís­ka­nou udá­vá tak­zva­ný top­ný fak­tor. U tepel­ných čer­pa­del se jeho hod­no­ta pohy­bu­je v pomě­ru mezi dvě­ma a půl až čtyř­mi jed­not­ka­mi zís­ka­né ener­gie ku jed­né doda­né. Samo­zřej­mě pla­tí, že čím je čís­lo vět­ší, tím je pro­voz tepel­né­ho čer­pa­dla efek­tiv­něj­ší a tím více šetříte.

Kde se tedy vzal poměr jed­na ku třem? Pro lep­ší porov­ná­ní se uvá­dí u jed­not­li­vých čer­pa­del prů­měr­ný top­ný fak­tor. A to je prá­vě ona troj­ka. V tep­lém létě bývá top­ný fak­tor vyš­ší. Vodu tak ohří­vá­me vel­mi lev­ně. Nao­pak během mra­zi­vých dnů se zhor­šu­je a napří­klad u někte­rých čer­pa­del dosa­hu­je pomě­ru jed­na ku dvěma.

Při vyso­kých mra­zech kolem mínus dva­ce­ti stup­ňů vytá­pě­ní zajiš­ťu­je náhrad­ním zdroj, zpra­vi­dla elek­tro­ko­tel, kte­rý bývá sou­čás­tí čer­pa­dla. Obdo­bí, kdy se topí pou­ze elek­tro­kot­lem ale bývá v Čes­ké repub­li­ce vel­mi krát­ké, počí­tá se pou­ze na dny a na cel­ko­vých nákla­dech se podí­lí jen jed­nou dese­ti­nou. Navíc i v tom­to obdo­bí člo­věk vyu­ží­vá zvý­hod­ně­né saz­by elek­tric­ké ener­gie.


Další otázky na které známe odpovědi