Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Hodí se tepelné čerpadlo pro můj otopný systém? 

Tepel­né čer­pa­dlo se hodí pro top­ný sys­tém, kte­rý vysta­čí s tep­lo­tou top­né vody do 55 °C. Pro top­ný sys­tém, kte­rý je dimen­zo­ván na vyš­ší tep­lo­tu top­né vody může­me také pou­žít tepel­né čer­pa­dlo, je však nut­né počí­tat s tím , že se bude tep­lo­ta top­né vody dohří­vat pomo­cí biva­lent­ní­ho zdro­je a úspo­ra nebu­de tak vyso­ká, jako u sys­té­mu s niž­ší tep­lo­tou top­né vody.


Další otázky na které známe odpovědi