Skip to main content

Otázky a odpovědi 

Odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky týka­jí­cí se výbě­ru, poří­ze­ní, insta­la­ce a pro­vo­zu tepel­ných čerpadel.

Je tepelné čerpadlo vhodnější pro radiátory nebo pro podlahové vytápění? 

Tepel­né čer­pa­dlo je vhod­né pro oba sys­témy. Jeli­kož v pod­la­ho­vém vytá­pě­ní pra­cu­je­me s níz­ký­mi tep­lo­ta­mi top­né vody je ten­to druh vytá­pě­ní o něco efek­tiv­něj­ší než tope­ní do radiátorů.


Další otázky na které známe odpovědi