Skip to main content

Tepelná čerpadla a klimatizace 

Insta­la­ce, ser­vis a revi­ze tepel­ných čer­pa­del a kli­ma­ti­za­cí Mitsubishi

Naše služby 

Instalace a servis
tepelných čerpadel

(vzduch/voda a vzduch/vzduch)

Instalace a servis
klimatizací

Instalace a servis
bazénových tepelných čerpadel 

Záruční
a pozáruční servis 

Lepší způsob vytápění a chlazení jakékoli místnosti nebo celého domu.

Lepší způsob vytápění a chlazení jakékoli místnosti i celého domu. 

Tech­no­lo­gic­ky vyspě­lé mini-split sys­témy vytá­pě­ní a kli­ma­ti­za­ce od Mitsu­bis­hi Electric.

Tepel­ná čer­pa­dla pro všech­ny kli­ma­tic­ké pod­mín­ky a růz­né typy vnitř­ních jed­no­tek mohou zajis­tit vyni­ka­jí­cí kom­fort, niž­ší nákla­dy na ener­gii, nulo­vé emi­se a vel­mi tiché vytá­pě­ní a kli­ma­ti­za­ci v jakém­ko­li kli­ma­tu. Více infor­ma­cí o našich řeše­ních vytá­pě­ní a chla­ze­ní pro domác­nos­ti se dozví­te níže.

Proč si pořídit tepelné čerpadlo jako zdroj vytápění? 

Tepel­né čer­pa­dlo je a vždy bude nej­lev­něj­ším způ­so­bem vytá­pě­ní elek­tric­kou ener­gií. Při nesrov­na­tel­ně vyš­ším kom­for­tu jsou pro­voz­ní nákla­dy srov­na­tel­né s tope­ním dře­vem, pro­to­že tepel­ná čer­pa­dla pra­cu­jí zce­la auto­ma­tic­ky. Roč­ní pro­voz­ní nákla­dy na vytá­pě­ní se po insta­la­ci tepel­né­ho čer­pa­dla sní­ží o 50 až 70 % opro­ti pou­ži­tí zem­ní­ho ply­nu nebo pří­mo­top­né­ho čí aku­mu­lač­ní­ho vytápění.