Skip to main content

Proč Mitsubishi 

Hlav­ní důvo­dy, proč si vybrat tepel­né čer­pa­dlo od Mitsu­bis­hi Electric

Užívejte si teplo, i když venku mrzne až praští, Mitsubishi to umí. 

Výrob­ce Mitsu­bis­hi Elect­ric zís­kal se svý­mi sys­témy tepel­ných čer­pa­del cer­ti­fi­ka­ci KEYMARK. 

Chtěj­te nej­lep­ší tepel­né čer­pa­dlo vzduch-voda na sou­čas­ném trhu. Mitsu­bis­hi Elect­ric vyrá­bí čer­pa­dla s japon­skou pre­ciz­nos­tí, pro vaši maxi­mál­ní úspo­ru a tepel­ný kom­fort. I v extrém­ních mra­zech chtěj­te útul­ný domov a poho­du v tep­le. Čer­pa­dla Mitsu­bis­hi udr­ží 100 % top­né­ho výko­nu až do – 15 °C a jsou schop­na efek­tiv­ně topit i při tep­lo­tách kolem ‑25 °C (až 80 % top­né­ho výkonu).

Jedinečné patentované technologie 

Vyso­ká ener­ge­tic­ká účinnost
Tepel­ná čer­pa­dla od výrob­ce Mitsu­bis­hi Elect­ric jsou výji­meč­ná díky svým paten­to­va­ným tech­no­lo­giím. Nej­zná­měj­ší je s názvem Zuba­dan. Díky této ino­vo­va­né tech­no­lo­gii jsou tepel­ná čer­pa­dla schop­na dosa­ho­vat vel­mi vyso­ké ener­ge­tic­ké účin­nos­ti i v zim­ních měsících.

Nejen úsporné vytápění, ale také efektivní ohřev teplé vody 

Bez pou­ži­tí elek­tric­ké­ho dohřevu
Paten­to­va­ná tech­no­lo­gie Zuba­dan má znač­ný vliv i na výstup­ní tep­lo­tu top­né vody. Tepel­ná čer­pa­dla vyba­ve­ná tou­to tech­no­lo­gií se stá­va­jí ide­ál­ním k pou­ži­tí nejen na vytá­pě­ní, ale i na ohřev tep­lé vody. A to zce­la bez nut­nos­ti pou­ži­tí jaké­ho­ko­liv elek­tric­ké­ho dohřevu.

Vysoká účinnost tepelných čerpadel 

Rych­lá reak­ce na změ­ny potře­by výkonu
Inver­te­ro­vá tepel­ná čer­pa­dla od Mitsu­bis­hi Elect­ric jsou vyba­ve­na frek­venč­ně říze­ný­mi kom­pre­so­ry typu Her­me­tic Twin Rota­ry a Her­me­tic Scroll, kte­ré jsou ply­nu­le regu­lo­va­tel­né v širo­kém roz­me­zí otá­ček. Díky frek­venč­ní­mu měni­či jsou tepel­ná čer­pa­dla schop­na rych­le rea­go­vat na náh­lou změ­nu potře­by výko­nu a vždy se plně při­způ­so­bit aktu­ál­ním pod­mín­kám provozu.

Provoz v průběhu celého roku, i při ‑28 °C

Kon­stant­ní výkon díky pří­mé­mu vstři­ko­vá­ní chladiva
Pomo­cí pří­mé­ho vstři­ko­vá­ní chla­di­va pod hla­vu kom­pre­so­ru je dosa­že­no sta­bil­ní­ho výko­nu i při vel­mi níz­kých ven­kov­ních tep­lo­tách. Tepel­ná čer­pa­dla jsou tak schop­na posky­to­vat plný top­ný výkon až do ven­kov­ní tep­lo­ty ‑15°C s mož­nos­tí výstup­ní tep­lo­ty top­né vody až 55°C, bez nut­nos­ti pou­ži­tí jaké­ho­ko­liv elek­tric­ké­ho dohřevu.

Stabilní výkon tepelných čerpadel 

Vyso­ký top­ný výkon i při níz­kých teplotách
Vel­mi vyso­ké COP/SCOP zajiš­ťu­je vyso­ký top­ný výkon zaří­ze­ní i při níz­kých ven­kov­ních tep­lo­tách. Stan­dard­ní zdro­je tep­la mohou být v mno­ha pří­pa­dech zce­la nahra­ze­ny těmi­to sys­témy tepel­ných čer­pa­del. Ven­kov­ní jed­not­ky s paten­to­va­nou tech­no­lo­gií Zuba­dan mají navíc opti­ma­li­zo­va­né funk­ce pro rych­lé odtá­vá­ní a díky tomu posky­tu­jí vel­mi sta­bil­ní výkon v prů­bě­hu celé­ho roku.

Snadné odtávání, netrvá déle než 3 minuty 

Říze­ný pro­ces pod­le okol­ních podmínek
Díky říze­né­mu pro­ce­su odtá­vá­ní jsou tepel­ná čer­pa­dla schop­na posky­to­vat stá­lý potřeb­ný výkon. Samot­ný pro­ces odtá­vá­ní je řízen v závis­los­ti na okol­ních pod­mín­kách a netr­vá běž­ně déle než 3 minu­ty. Sou­čas­ně došlo k pro­dlou­že­ní inter­va­lů mezi jed­not­li­vý­mi odtá­va­cí­mi cykly. K odtá­vá­ní dochá­zí při­bliž­ně kaž­dých 150 minut, při ven­kov­ní tep­lo­tě dosa­hu­jí­cí 5 až ‑28 °C.

2× rychlejší ohřev teplé vody 

Rych­lý náběh tep­lo­ty top­né vody
Tech­no­lo­gie Zuba­dan má znač­ný vliv na rych­lej­ší náběh tep­lo­ty top­né vody. Tepel­ná čer­pa­dla jsou schop­ná ihned po star­tu ve vel­mi krát­kém čase dodá­vat potřeb­ný výkon. V porov­ná­ní s běž­ný­mi tepel­ný­mi čer­pa­dly došlo ke zkrá­ce­ní vlast­ní doby ohře­vu tep­lé vody až na polovinu.