Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE obec­né­ho nařízení

o ochra­ně osob­ních úda­jů č. 2016/679/EU (GDPR)

 1. AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o., se síd­lem K Boru 107/3, Dar­ko­vič­ky, 748 01 Hlu­čín, IČO: 01820427, zapsa­ná v obch. rejstří­ku vede­ném u Kraj­ské­ho sou­du v Ost­ra­vě, oddíl C, vlož­ka 56749, zpra­co­vá­vá jako správ­ce Vaše osob­ní úda­je, nut­né pro řád­ný výkon své čin­nos­ti (dále také jako „ Osob­ní úda­je“).
 2. V tom­to doku­men­tu bychom Vás z pozi­ce správ­ce rádi infor­mo­va­li o zása­dách a postu­pech při zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů a o Vašich prá­vech, a to v sou­la­du s Naří­ze­ním Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/46/ES (dále jen Naří­ze­ní), a záko­na č. 480/2004 Sb., o někte­rých služ­bách infor­mač­ní spo­leč­nos­ti, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů. 
 3. Osob­ní­mi úda­ji se rozu­mí veš­ke­ré infor­ma­ce o iden­ti­fi­ko­va­né nebo iden­ti­fi­ko­va­tel­né fyzic­ké oso­bě; iden­ti­fi­ko­va­tel­nou fyzic­kou oso­bou je fyzic­ká oso­ba, kte­rou lze pří­mo či nepří­mo iden­ti­fi­ko­vat, zejmé­na odka­zem na urči­tý iden­ti­fi­ká­tor, napří­klad jmé­no, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, lokač­ní úda­je, síťo­vý iden­ti­fi­ká­tor nebo na jeden či více zvlášt­ních prv­ků fyzic­ké, fyzi­o­lo­gic­ké, gene­tic­ké, psy­chic­ké, eko­no­mic­ké, kul­tur­ní nebo spo­le­čen­ské iden­ti­ty této fyzic­ké osoby. 
 4. Vaše Osob­ní úda­je spo­leč­nost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. zpra­co­vá­vá pou­ze pro níže uve­de­né úče­ly a na zákla­dě uve­de­ných práv­ních základů:
  1. plně­ní smlou­vy (dále také jako „ Smlou­va“) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
  2. plně­ní práv­ních povin­nos­tí dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 
  3. mar­ke­ting – na zákla­dě Vaše­ho odvo­la­tel­né­ho sou­hla­su dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. zejmé­na nabí­ze­ní výrob­ků a slu­žeb, zasí­lá­ní infor­ma­cí o pořá­da­ných akcích, výrob­cích, služ­bách a jiných akti­vi­tách, včet­ně pří­mé­ho mar­ke­tingu pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­kých pro­střed­ků pod­le záko­na č. 480/2004 Sb., o někte­rých služ­bách infor­mač­ní společnosti,
  4. pro úče­ly naše­ho opráv­ně­né­ho zájmu na posky­to­vá­ní pří­mé­ho mar­ke­tingu (zejmé­na pro zasí­lá­ní základ­ních obchod­ních sdě­le­ní a news­let­te­rů) pod­le čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  5. vede­ní uži­va­tel­ské­ho účtu na zákla­dě Vaše­ho odvo­la­tel­né­ho sou­hla­su dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 5. Zpra­co­vá­va­né úda­je
  jmé­no a pří­jme­ní
  adre­sa byd­liš­tě
  doru­čo­va­cí adre­sa
  adre­sa elek­tro­nic­ké poš­ty
  tele­fon­ní čís­lo
  ban­kov­ní spo­je­ní
  síd­lo
  iden­ti­fi­kač­ní čís­lo (IČO)
  daňo­vé iden­ti­fi­kač­ní čís­lo (DIČ)
  úda­je o objed­náv­kách zbo­ží
  IP adre­sa, cookies
 6. For­ma zpra­co­vá­ní – osob­ní úda­je bude správ­ce zpra­co­vá­vat v elek­tro­nic­ké podo­bě auto­ma­ti­zo­va­ným a neau­to­ma­ti­zo­va­ným způ­so­bem nebo v tiš­tě­né podo­bě neau­to­ma­ti­zo­va­ným způsobem.
 7. Osob­ní úda­je budou spo­leč­nos­tí AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. poskyt­nu­ty těm­to tře­tím osobám:
  1. oso­bám podí­le­jí­cím se na dodá­ní zbo­ží či rea­li­za­ci pla­teb na zákla­dě Smlouvy
  2. oso­bám posky­tu­jí­cím spo­leč­nos­ti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. mar­ke­tingo­vé, ser­ve­ro­vé, webo­vé, clou­do­vé nebo IT služby;
  3. mohou být poskyt­nu­ty exter­ní účet­ní či daňo­vé­mu poradci;
  4. mohou být poskyt­nu­ty exter­ní advo­kát­ní kanceláři;
  5. mohou být poskyt­nu­ty soudům, soud­ním exe­ku­to­rům a dal­ším stát­ním orgánům;
 8. Osob­ní úda­je nebu­dou poskyt­nu­ty tře­tím oso­bám ze zemí mimo EU a EHP.
 9. Osob­ní úda­je budou spo­leč­nos­tí AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. zpra­co­vá­vá­ny po dobu trvá­ní Smlou­vy, nebo po dobu nezbyt­nou k plně­ní archi­vač­ních povin­nos­tí spo­leč­nos­ti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o., pod­le plat­ných práv­ních před­pi­sů nejdéle však 10 let od její­ho ukon­če­ní. Infor­ma­ce ucho­vá­va­né na zákla­dě udě­le­né­ho sou­hla­su budou zpra­co­vá­vá­ny po dobu neu­r­či­tou do odvo­lá­ní souhlasu.
 10. Nákup zbo­ží není pod­mí­něn sou­hla­sem se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a kupu­jí­cí může sou­hlas s ucho­vá­vá­ním a zpra­co­vá­vá­ním výše uve­de­ných osob­ních úda­jů na zákla­dě sou­hla­su nebo se zasí­lá­ním obchod­ních sdě­le­ní kdy­ko­liv odvo­lat, a to tak, že zašle spo­leč­nos­ti na adre­su elek­tro­nic­ké poš­ty info@krabicky-pro-elektroniku.cz zprá­vu nebo tuto sku­teč­nost ozná­mí spo­leč­nos­ti tele­fo­nic­ky na čís­le +420 732 354 186.
  Tím­to odvo­lá­ním sou­hla­su není dotče­no zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů pro­ve­de­né v minu­los­ti ani pro úče­ly spl­ně­ní smlou­vy, jejíž smluv­ní stra­nou je kupu­jí­cí, pří­pad­ně jsou nezbyt­né pro spl­ně­ní práv­ní povinnosti.
 11. Pro úče­ly ana­lý­zy návštěv­nos­ti našich webo­vých strá­nek, zlep­še­ní Vaše­ho kom­for­tu, posky­to­vá­ní funk­cí soci­ál­ních médií a per­so­na­li­za­ci obsa­hu, naše webo­vé strán­ky vyu­ží­va­jí coo­kies. Ser­ver do Vaše­ho počí­ta­če ulo­ží malé množ­ství dat, kte­rá nás infor­mu­jí o tom, jak naše webo­vé strán­ky pou­ží­vá­te. Uklá­dá­ní coo­kies, kte­ré nejsou nezbyt­ně nut­né pro pro­voz strá­nek, může­te zaká­zat v nasta­ve­ní Vaše­ho pro­hlí­že­če. Tyto coo­kies smí­me pou­ží­vat jen s Vaším sou­hla­sem. Tak­to zís­ka­né infor­ma­ce sdí­lí­me se svý­mi part­ne­ry pro soci­ál­ní média, inzer­ci a analýzy.
 12. V sou­la­du s před­pi­sy pro ochra­nu osob­ních úda­jů máte tato práva:
  1. Prá­vo na pří­stup k Osob­ním úda­jům u spo­leč­nos­ti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o., což zna­me­ná, že si může­te kdy­ko­liv požá­dat o potvr­ze­ní spo­leč­nos­ti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o., zda Osob­ní úda­je, kte­ré se Vás týka­jí, jsou či nejsou zpra­co­vá­vá­ny, a pokud jsou, pak za jaký­mi úče­ly, v jakém roz­sa­hu, komu jsou zpří­stup­ně­ny, jak dlou­ho budou zpra­co­vá­vá­ny, zda máte prá­vo na opra­vu, výmaz, ome­ze­ní zpra­co­vá­ní či vznést námit­ku, odkud Osob­ní úda­je byly zís­ká­ny, a zda dochá­zí na zákla­dě zpra­co­vá­ní Osob­ních úda­jů k auto­ma­tic­ké­mu roz­ho­do­vá­ní, včet­ně pří­pad­né­ho pro­fi­lo­vá­ní. Také máte prá­vo zís­kat kopii Vašich osob­ních úda­jů, při­čemž prv­ní poskyt­nu­tí je bez­plat­né, za dal­ší poskyt­nu­tí pak může spo­leč­nost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. poža­do­vat při­mě­ře­nou úhra­du admi­nis­tra­tiv­ních nákladů.
  2. Prá­vo na opra­vu Osob­ních úda­jů, což zna­me­ná, že může­te požá­dat spo­leč­nost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. o opra­vu či dopl­ně­ní Osob­ních úda­jů, pokud by byly nepřes­né či neúplné.
  3. Prá­vo na výmaz Osob­ních úda­jů, což zna­me­ná, že spo­leč­nost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. musí vyma­zat Vaše Osob­ní úda­je pokud (i) již nejsou potřeb­né pro úče­ly, pro kte­ré byly shro­máž­dě­ny nebo jinak zpra­co­vá­ny, (ii) odvo­lá­te sou­hlas a nee­xis­tu­je žád­ný dal­ší důvod pro zpra­co­vá­ní (iii) vzne­se­te námit­ky pro­ti zpra­co­vá­ní a nee­xis­tu­jí žád­né pře­va­žu­jí­cí opráv­ně­né důvo­dy pro zpra­co­vá­ní (iv) zpra­co­vá­ní je pro­ti­práv­ní nebo (v) to uklá­dá zákon­ná povinnost.
  4. Prá­vo na ome­ze­ní zpra­co­vá­ní Osob­ních úda­jů, což zna­me­ná, že dokud se nevy­ře­ší spor­né otáz­ky ohled­ně zpra­co­vá­ní Vašich Osob­ních úda­jů, kon­krét­ně pokud (i) popí­rá­te přes­nost Osob­ních úda­jů, (ii) zpra­co­vá­ní je pro­ti­práv­ní, ale mís­to výma­zu Osob­ních úda­jů chce­te jejich zpra­co­vá­ní pou­ze ome­zit, (iii) spo­leč­nost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. již Osob­ní úda­je nepo­tře­bu­je pro úče­ly zpra­co­vá­ní, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vzne­se­na námit­ka pro­ti zpra­co­vá­ní dle čl. 1.6. písm. f), spo­leč­nost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. může mít Osob­ní úda­je pou­ze ulo­že­ny a dal­ší zpra­co­vá­ní je pod­mí­ně­no Vaším sou­hla­sem, pří­pad­ně tím, že tyto úda­je jsou potře­ba z důvo­du urče­ní, výko­nu nebo obha­jo­by práv­ních nároků,
  5. Prá­vo na pře­no­si­tel­nost úda­jů, což zna­me­ná, že máte prá­vo zís­kat Vaše Osob­ní úda­je, kte­ré jste poskyt­li spo­leč­nos­ti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. se sou­hla­sem ke zpra­co­vá­ní nebo pro úče­ly plně­ní smlou­vy, ve struk­tu­ro­va­ném, běž­ně pou­ží­va­ném a stro­jo­vě čitel­ném for­má­tu, a, je-li to tech­nic­ky pro­ve­di­tel­né, máte prá­vo, aby spo­leč­nost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. tyto úda­je pře­da­la jiné­mu správci.
  6. Prá­vo vznést námit­ku pro­ti zpra­vo­vá­ní Osob­ních úda­jů, což zna­me­ná, že může­te u spo­leč­nos­ti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. podat písem­nou či elek­tro­nic­kou námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní svých Osob­ních úda­jů, čímž způ­so­bí­te, že spo­leč­nost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. Osob­ní úda­je dále nezpra­co­vá­vá, pokud nepro­ká­že závaž­né opráv­ně­né důvo­dy pro zpra­co­vá­ní, kte­ré pře­va­žu­jí nad Vaši­mi zájmy nebo prá­vy a svobodami.
 13. Veš­ke­rá svá prá­va, sta­no­ve­ná před­cho­zím odstav­cem, může­te uplat­nit u spo­leč­nos­ti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. buď­to písem­nou for­mou dopo­ru­če­ným dopi­sem, zasla­ným na adre­su jeho síd­la, či elek­tro­nic­kou for­mou na e‑mailové adre­se info@krabicky-pro-elektroniku.cz či tele­fo­nic­ky na čís­le: +420 732 354 186.
 14. Dále máte prá­vo podat stíž­nost pro­ti zpra­co­vá­ní Osob­ních úda­jů u Úřa­du pro ochra­nu osob­ních úda­jů na adre­se: www.uoou.cz.
 15. Poskyt­nu­tí osob­ních úda­jů za úče­lem uza­vře­ní smlou­vy je poža­do­vá­no z důvo­du, že jsou nezbyt­né pro plně­ní závaz­ků ze smlou­vy, pří­pad­ně jejich poskyt­nu­tí vyža­du­je zákon. Důsled­kem nepo­skyt­nu­tí úda­jů může být neu­za­vře­ní smlouvy.
 16. Na zákla­dě zpra­co­vá­va­ných Osob­ních úda­jů nedo­chá­zí k auto­ma­ti­zo­va­né­mu rozhodování.
 17. Pro­hla­šu­je­me, že jsme při­ja­li veš­ke­rá vhod­ná tech­nic­ká a orga­ni­zač­ní opat­ře­ní k zabez­pe­če­ní Vašich osob­ních úda­jů. Zejmé­na jsme při­ja­li tech­nic­ká opat­ře­ní k zabez­pe­če­ní dato­vých úlo­žišť a úlo­žišť osob­ních úda­jů v lis­tin­né podobě.
 18. Pro­hla­šu­je­me, že k osob­ním úda­jům mají pří­stup pou­ze námi pově­ře­né osoby.
 19. V pří­pa­dě, že bude spo­leč­nost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. chtít uží­vat osob­ní úda­je k jiné­mu úče­lu, než kte­rý je sta­no­ven v této infor­mač­ní dolož­ce, nepro­dle­ně vám poskyt­ne infor­ma­ci o tom­to jiném úče­lu a dal­ší infor­ma­ce uve­de­né v této doložce.
 20. Infor­ma­ce nabý­vá účin­nos­ti dne 25. 5. 2018.

V Hlu­čí­ně dne 23. 5. 2018

Za AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o.

Lucie Men­ší­ko­vá, jednatelka